Aikido Ryu Gent
Kobayashi Sensei

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

jurgenderidder@yahoo.com