Aikido Ryu Gent
Aikido
O'Sensei
Kobayashi Sensei
jurgenderidder@yahoo.com